III Edycja konkursu "1 z 10"

W dniu 12 maja 2015 odby?a si? trzecia edycja konkursu „1 z 10” po?wi?conego ?yciu i twórczo?ci Jana Paw?a II, organizowanego przez nasz? bibliotek? oraz Pani? Joann? Chromi?sk?- nauczycielk? w ZS w Staninie. W czasie trwania konkursu  uczestnicy i ich opiekunowie wys?uchali monta?u poetycko – muzycznego „Nie l?kajcie si?…”, upami?tniaj?cego dziesi?t? rocznic? ?mierci i pierwsz? rocznic? kanonizacji wielkiego Polaka Jana Paw?a II.

image009

Monta? przygotowali cz?onkowie Szkolnego Ko?a Religijnego i Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami: J. Chromi?sk?, W. Michalak i I. Po?e? . M?odym aktorom towarzyszy? chór szkolny pod kierownictwem J. Skwarek.  Nowoczesny tablet- g?ówna nagroda fundowana przez Wójta Gminy Stanin Pana Krzysztofa Kazan? trafi? w r?ce Karoliny Mu?ka uczennicy Zespo?u Szkó? w Staninie, która pokona?a 32 konkurentów . II miejsce zaj??a uczennica z ZS w Jele?cu Joanna Golba, a III miejsce Aleksandra Go??biowska z ZS w Zago?dziu. W jury tegorocznego konkursu zasiedli wójt Krzysztof Kazana, emerytowana nauczycielka Jadwiga Tomaszewska i dyrektor Zespo?u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó? Piotr Michalak. Organizatorzy konkursu serdecznie gratuluj? finalistom oraz ich opiekunom.

przejd? do galerii