O nas

Historia

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Biblioteka została powołana w 1949 roku przez władze gminne, po ustanowieniu Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi i nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, a w 1954 roku, po utworzeniu gromad, przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Staninie oraz włączona do krajowej sieci bibliotecznej.

Z zachowanych dokumentów najstarszy datowany jest 22.02.1949 roku i opatrzony numerem 38, co pozwala domniemać przypuszczalną datę uruchomienia biblioteki na początek stycznia 1949r. Datę 19. 01. 1949r. należy przyjąć jako najbardziej prawdopodobny termin uruchomienia biblioteki. Placówka otwarta była dwa razy w tygodniu:

Na dzień 22. 02. 1949r. zarejestrowanych było 25 czytelników. Biblioteka Publiczna rozwijała własną sieć biblioteczną powołując punkty. W 1951r. istniały punkty biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach: Kopina Kujawy Jonnik Jeleniec Nowa Wróblina . Punkty biblioteczne najczęściej zlokalizowane były w lokalach szkolnych, świetlicach wiejskich ale też w mieszkaniach prywatnych osób.

Na początku swej działalności biblioteka posiadała 500 woluminów, ale już na koniec roku 1949 było 890 tomów. Z ważniejszych wydarzeń z życiu biblioteki była wizyta bibliotekarzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) w dniu 27. 01. 1955 roku. We wspomnieniach Marii Kiernickiej z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łukowie ta wizyta zapadła w pamięć. Biblioteka wywarła na gościach bardzo dobre wrażenie.

Biblioteka od początku swego istnienia mieściła się w budynku prywatnym i była w tamtym okresie swej działalności kilkakrotnie przenoszona (ok. 9 razy). Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka borykała się także z trudnymi warunkami lokalowymi.

Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Teresa Osińska, która poświęciła się z oddaniem pracy bibliotecznej przez okres 40 lat. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę, prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów baśni oraz wystaw. Odbywały się również wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej.

Od 1989 r kierownikiem gminnej Biblioteki Publicznej została Pani Halina Witek, która funkcję tą pełniła nieustannie do 30. 04. 2006 roku

Liczba czytelników w roku 1995 wynosiła 1268, księgozbiór liczył 29 060 vol łącznie z filiami. natomiast liczba wypożyczeń kształtowała się w okolicach 25 000 rocznie.

W 2003 roku Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła swój status stając się samodzielną instytucją kultury.

Biblioteka uczestniczyła w programie IKONKA 2004. W ramach tego otrzymała trzy jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Z czytelni internetowej rocznie korzystało około 1500 osób.

W roku marcu 2005 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej przeniesiono z lokalu Urzędu Gminy do budynku Zespołu Szkół w Staninie. Ulokowanie biblioteki w Zespole Szkół w Staninie, który położony jest poza ścisłym centrum Stanina i znacznie oddalony od instytucji i urzędów, niosła ze sobą pozytywne skutki jak wzrost liczby czytelników w przedziale wiekowym 6 – 15 lat, a spadek nastąpił w grupie dorosłych.

Od 2006 roku obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej przejął Jerzy Siwiec.  

W latach 2007 - 2008r. uruchomione zostały 8 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w bibliotekach szkolnych. Od 2007 roku rozpoczęliśmy elektroniczne katalogowanie książek przy pomocy   programu bibliotecznego MAK.

W latach 2009/2010 biblioteka była koordynatorem programu Centrum wspierania rodziny w gminie Stanin dzięki któremu mieszkańcy mogli skorzystać bezpłatnie z porad prawnych, psychologicznych jak również w zakresie terapii uzależnień.

W 2011 stanowisko dyrektora biblioteki objęła, Aneta Rosa. Która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

W 2011roku z programu Infrastruktura Bibliotek otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowych mebli.

W 2012 roku zostaliśmy beneficjentem programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy Zakupiliśmy 3 nowoczesne zestawy komputerowe, głośniki oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Od 2013 roku organizujemy cyklicznie Gminny konkurs 1 z 10

W 2014  roku jako pierwsza biblioteka w powiecie uruchomiliśmy katalog on-line umożliwiający czytelnikom elektroniczne wypożyczanie książek

Kolejnym naszym osiągnięciem jest pozyskanie środków z fundacji orły sportu na program Lokalny Animator sportu dzięki któremu biblioteka zatrudnia 2 animatorów prowadzących bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, które trwają do dziś. Miesięcznie korzysta z niego około  siedemset osób.

W 2016 roku władze gminy  postanowiły powalczyć o zewnętrzne fundusze na  nową siedzibę biblioteki i złożyły wniosek  o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z  programu   "Infrastruktura bibliotek". Celem tego programu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych i przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra kultury. Wartość całej inwestycji wyniosła 2 mln 658 tys. 900 zł. Biblioteka otrzymała ze wspomnianego programu dofinansowanie w wysokości 1 mln 993 tys.  Gmina dołożyła resztę, w tym ponad 300 tysięcy  złotych w postaci gruntu, na którym stanęła biblioteka. 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się  2 września 2017 r. Biblioteka posiada wypożyczalnię internetową, dzięki której można  zobaczyć zbiory biblioteczne. Prowadzone są akcje ,,Mała książka Wielki Człowiek” oraz ,,Książka na telefon”

Staramy się cały czas organizować nowe atrakcje, wprowadzając w życie swoje pomysły. Imprezy organizowane w nowym budynku to: Noc bibliotek, Narodowe Czytanie,  Odjazdowy bibliotekarz, kurs pierwszej pomocy, kurs informatyczny, prowadzone są zajęcia fitness, lekcje języka angielskiego, zajęcia taneczne dla młodszych dzieci, ferie i wakacje z biblioteką, różnorakie konkursy oraz warsztaty itp.

Dziś nowy budynek biblioteki jest miejscem do spotkań dla wszystkich mieszkańców gminy Stanin.

 

Do pobrania:

Nasze obecne działania

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
GBP W STANINIE

1. Nazwa podmiotu publicznego
Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bpstanin.pl

2. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2017-12-21 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20 r.

3. Dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Jarosław Kania

Email: gbpstanin@stanin.pl

Telefon: (25) 798 11 03

4. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-21 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


6. Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty
Na stronach biblioteki znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

9. Wersja mobilna
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

10. Dodatkowe informacje
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

„Wersja kontrastowa”
„Wersja tekstowa”
„Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.

Marek Tuliusz Cyceron
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inwestycję pn „Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty Gmina Stanin zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020