O nas

Historia

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Biblioteka została powołana w 1949 roku przez władze gminne, po ustanowieniu Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi i nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, a w 1954 roku, po utworzeniu gromad, przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Staninie oraz włączona do krajowej sieci bibliotecznej.

Z zachowanych dokumentów najstarszy datowany jest 22.02.1949 roku i opatrzony numerem 38, co pozwala domniemać przypuszczalną datę uruchomienia biblioteki na początek stycznia 1949r. Datę 19. 01. 1949r. wzmiankowaną w notce należy przyjąć jako najbardziej prawdopodobny termin uruchomienia biblioteki. Placówka otwarta była dwa razy w tygodniu:

- Środa od 9.00 - 14.00

- Niedziela od 13.00 - 15.00

Na dzień 22. 02. 1949r. zarejestrowanych było 25 czytelników.Biblioteka Publiczna rozwijała własną sieć biblioteczną powołując punkty. Na dzień 13. 08. 1951r. istniały punkty biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach:

Kopina - prowadzony przez Parzyszka Kazimierza
Kujawy - prowadzony przez Poredową Cecylię
Jonnik - prowadzony przez Wilbik Marię
Jeleniec - prowadzony przez Skoczyńskiego Stanisława
Nowa Wróblina - prowadzony przez Wiącek Marię

W roku 1953 GBP w Staninie dysponowała siecią punktów zlokalizowanych w kilku dodatkowych miejscowościach. Świadczy to dobitnie o wzroście zainteresowania książkami jak również troską władz o mieszkańców gminy i rozwój czytelnictwa. Punkty biblioteczne najczęściej zlokalizowane były w lokalach szkolnych, świetlicach wiejskich ale też w mieszkaniach prywatnych osób.

Na początku swej działalności biblioteka posiadała 500 woluminów, ale już na koniec ciągu roku 1949 było 890 tomów. Książek stale przybywało. Sądząc po wpisach do księgi inwentarzowej, gdzie 289 pozycji wpisanych jest drukiem, stanowiły one trzon i egzemplarz obowiązkowy nowo powstałych bibliotek jak i tych tworzonych na bazie przedwojennych. Wszystkie woluminy zostały wydane po wojnie tzn. w roku 1946 - 1948. W skład zasobów wchodziły obok książek ?poprawnych politycznie", również poradniki fachowe dla rolników i gospodyń wiejskich jak i dzieła literatury pięknej rodzimej i obcej.

Z ważniejszych wydarzeń z życiu biblioteki była wizyta bibliotekarzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) w dniu 27. 01. 1955 roku. We wspomnieniach Marii Kiernickiej z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łukowie ta wizyta zapadła w pamięci. Biblioteka wywarła na gościach bardzo dobre wrażenie. Postrzegali ją jako miejsce czyste, przyjemne, praca techniczna bez zarzutu. Ponadto stwierdzono małe zainteresowanie literaturą rolniczą.

Biblioteka od początku swego istnienia mieściła się w budynku prywatnym i była w tamtym okresie swej działalności kilkakrotnie przenoszona (ok. 9 razy). Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka borykała się także z trudnymi warunkami lokalowymi. Księgozbiór mieścił się zazwyczaj w prywatnych domach o małej powierzchni użytkowej. Zmiany lokalu wywarły negatywny wpływ również na pracę biblioteki, gdyż z tego powodu była ona często nieczynna.

Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Teresa Osińska, która poświęciła się z oddaniem pracy bibliotecznej przez okres 40 lat. Obecnie na emeryturze od 02. 05. 1989 roku. Kolejnym kierownikiem gminnej Biblioteki Publicznej została Pani Halina Witek, która funkcję tą pełniła nieustannie do 30. 04. 2006 roku.

Przez kolejne dwa miesiące placówką kierowała Pani Aneta Redzik, która przekazała obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej P. Jerzemu Siwiec.

Po reformie administracyjnej z 28 maja 1975 roku w skład gminy Stanin wszedł obszar byłej gminy Tuchowicz wraz z placówkami bibliotecznymi w Tuchowiczu i Sarnowie.

Dzięki temu potencjał biblioteczny wzrósł mimo rozrostu obszarowego. Na terenie nowej gminy działały 3 biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, filia w Tuchowiczu i Sarnowie), a ponadto w pozostałych miejscowościach działało 14 punktów bibliotecznych.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie w okresie swego najlepszego rozwoju (tj. w latach 1975 - 1999) wchodziły:

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie 11846 vol.
2. Filia Biblioteczna w Tuchowiczu .............9394 vol.
3. Filia biblioteczna w Sarnowie ..................6624 vol.
4. Filia biblioteczna w Zagoździu ................1196 vol.
 RAZEM .............................29060 vol.

 oraz sieć 8 punktów bibliotecznych.

 

Liczba czytelników w roku 1995 wynosiła 1268, natomiast liczba wypożyczeń kształtowała się w okolicach 25150 rocznie.

Wielkim ciosem dla bibliotek był rok 1999, gdy filie biblioteczne zostały zamknięte a na ich księgozbiór zasilił zbiory bibliotek szkolnych Sarnowa, Zagoździa i Tuchowicza.

W 2003 roku Gminna Biblioteka Publiczna zmieniła swój status stając się samodzielną instytucją kultury.

W roku marcu 2005 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej przeniesiono z lokalu Urzędu Gminy do budynku szkolnego. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie zajmuje jedną izbę lekcyjną o powierzchni 40m2.

Od roku 2004 biblioteka uczestniczy w programie IKONKA 2004. W ramach tego otrzymała trzy jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Było to bardzo trafione przedsięwzięcie, gdyż na naszym terenie nie wszystkie placówki szkolne posiadały Internet a zapotrzebowanie na informacje zawarte w sieci było bardzo duże.

Z czytelni internetowej rocznie korzysta około 1500 osób. Wśród korzystających przeważa młodzież szkolna, studenci i okoliczni rolnicy. Obok wyszukiwania informacji można również drukować materiały oraz korzystać z oprogramowania zainstalowanego na komputerach.

W 2007r. uruchomione zostały trzy punkty biblioteczne zlokalizowane w bibliotekach szkolnych w ZS w Zagoździu, SP w Sarnowie i SP w Tuchowiczu.

Nasze obecne działania

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności Biblioteki

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACJA

Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie

Drogi Użytkowniku.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).

W związku z tym chcieliśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało (zgodnie z art. 13 RODO)

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie.

Adres:

Kosuty 4A

kod pocztowy: 21-421 Tuchowicz

tel.: (25) 798 11 03

e-mail: gbpstanin@interia.pl

strona: www.bpstanin.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@stanin.pl lub rodoprawo@gmail.com

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna

Dane osobowej, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres, email, numer kontaktowy przetwarzamy dla realizacji celów statutowych Biblioteki.

Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane do następujących celów: zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, ochrony materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, obsługi użytkowników, przede wszystkim udostępniania i wypożyczania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, informowania o zbiorach, promocji Biblioteki, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Ponadto dla celów prowadzenia działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Dane związane ze sposobem korzystania z Internetu, w tym dane identyfikujące komputer używany przez Czytelnika są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece i służą do następujących celów: dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

Twój wizerunek - jeżeli wyrazisz na to zgodę - zostanie wykorzystany do promocji Biblioteki i dokumentowania wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę.

Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze, przekazywania informacji o działalności Biblioteki.

Informujemy Cię ponadto, że w Bibliotece działa monitoring wizyjny w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa korzystania z usług Biblioteki, ochrony materiałów bibliotecznych, ochrony obiektu i mienia oraz wszystkich osób przebywających na jego terenie.

Dane są przetwarzane na podstawie:

Ponadto wskazane dane są przetwarzane na podstawie i w celu realizacji poniższych przepisów:

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom finansującym, współfinansującym lub współorganizującym działania Biblioteki. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępniane w materiałach promocyjnych Biblioteki, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Biblioteki, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.

Dane przetwarzane w ramach zgody(wizerunek, zdjęcia) mogą być przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. podmiotowi przetwarzającemu Facebook z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list  

Pozostałe dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Biblioteka przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

1)w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

2) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

3)w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;

4) w zakresie monitoringu nie dłużej niż 14 dni, chyba że nagranie zostanie zabezpieczone do celów dowodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

-prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

-prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Szanowni Państwo, Biblioteka dokłada wszelkich starań by wykorzystywanie Waszych danych odpowiadało celowi ich posiadania oraz o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Polityka prywatności strony www

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.

Marek Tuliusz Cyceron
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inwestycję pn „Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty Gmina Stanin zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020