Polityka prywatności Biblioteki

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACJA

Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie

Drogi Użytkowniku.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).

W związku z tym chcieliśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało (zgodnie z art. 13 RODO)

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie.

Adres:

Kosuty 4A

kod pocztowy: 21-421 Tuchowicz

tel.: (25) 798 11 03

e-mail: gbpstanin@interia.pl

strona: www.bpstanin.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@stanin.pl lub rodoprawo@gmail.com

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna

Dane osobowej, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres, email, numer kontaktowy przetwarzamy dla realizacji celów statutowych Biblioteki.

Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane do następujących celów: zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, ochrony materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, obsługi użytkowników, przede wszystkim udostępniania i wypożyczania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, informowania o zbiorach, promocji Biblioteki, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Ponadto dla celów prowadzenia działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Dane związane ze sposobem korzystania z Internetu, w tym dane identyfikujące komputer używany przez Czytelnika są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece i służą do następujących celów: dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

Twój wizerunek - jeżeli wyrazisz na to zgodę - zostanie wykorzystany do promocji Biblioteki i dokumentowania wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę.

Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze, przekazywania informacji o działalności Biblioteki.

Informujemy Cię ponadto, że w Bibliotece działa monitoring wizyjny w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa korzystania z usług Biblioteki, ochrony materiałów bibliotecznych, ochrony obiektu i mienia oraz wszystkich osób przebywających na jego terenie.

Dane są przetwarzane na podstawie:

Ponadto wskazane dane są przetwarzane na podstawie i w celu realizacji poniższych przepisów:

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom finansującym, współfinansującym lub współorganizującym działania Biblioteki. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępniane w materiałach promocyjnych Biblioteki, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Biblioteki, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu.

Dane przetwarzane w ramach zgody(wizerunek, zdjęcia) mogą być przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. podmiotowi przetwarzającemu Facebook z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podlegającemu certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list  

Pozostałe dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Biblioteka przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

1)w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

2) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

3)w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;

4) w zakresie monitoringu nie dłużej niż 14 dni, chyba że nagranie zostanie zabezpieczone do celów dowodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

-prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

-prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Szanowni Państwo, Biblioteka dokłada wszelkich starań by wykorzystywanie Waszych danych odpowiadało celowi ich posiadania oraz o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.

Marek Tuliusz Cyceron
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inwestycję pn „Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty Gmina Stanin zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020